Tham vấn ngành công nghiệp mở cho lộ trình gió ngoài khơi cho Việt Nam hiện đã kết thúc. Cảm ơn tất cả những người đã cung cấp phản hồi. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố sớm.